• Regulamin rekrutacji

    • Zasady rekrutacji kandydatów

     do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     na rok szkolny 2021/2022

      1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane w oparciu o:

     1)  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

     2)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

      2. Planuje się otworzyć 6 oddziałów klas I-szych.

     3. Tworzone będą klasy o poniższych ukierunkowaniach i przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym:

      

     Profil klasy

     Przedmioty realizowane

     w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym

     Inżynierski

     Matematyka, fizyka, uzup. Rysunek techniczny

     Lingwistyczny

     Język angielski lub język niemiecki,

     język polski, geografia

     Humanistyczny

     Język polski, historia, WOS

     Medyczny

     Biologia, chemia, uzup. Fizjologia człowieka

     Biologiczno-chemiczny

     Biologia, chemia

     Matematyczno-informatyczny

     Matematyka, informatyka

     4. Pierwszy język obcy jest kontynuacją języka obcego z gimnazjum/szkoły podstawowej.

     W liceum nauczane są (w grupach międzyoddziałowych) następujące języki obce nowożytne:

     język hiszpański, włoski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

     5.  Składanie do dyrektora wniosków o przyjęcie do liceum (druk do pobrania ze strony https://lo1.edupage.org
     lub w sekretariacie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
     w postępowaniu rekrutacyjnym i trzema fotografiami podpisanymi na odwrocie - od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca
     2021 r. do godz. 15.00
     ,  w sekretariacie szkoły;

     6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
     o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje - od 25 czerwca 2021 r.  do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00;

          Kandydaci mogą również do wniosku dołączyć:

     1)  opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

     2)  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad, o których mowa
     w p. 9.2b i 10,

     3)  inne dokumenty, potwierdzające dokonania, sukcesy i osiągnięcia – wg wykazu w p.9.2b,

     7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do 14 lipca 2021 r.

     8.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach - do 21 lipca 2021 r.

      Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkoły:

     8.  O przyjęciu kandydatów do liceum decydują:

     1)  przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

          a)  języka polskiego,

           b)  matematyki,

           c)  języka obcego nowożytnego.

     2)  przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wskazanych w tabeli p. 9.2a,

     3)  punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7pkt), aktywność na rzecz innych ludzi (3pkt) oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły albo potwierdzone zaświadczeniami i dyplomami, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną (18 pkt), wymienione
     w p.9.2b.

     O przyjęciu kandydata decyduje suma uzyskanych punktów.

     9. Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego
     w ostatnim roku nauki oraz inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie albo potwierdzone w inny sposób,
     w tym:

     1)    maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki:

     za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:

     a)    języka polskiego 0,35 pkt,

     b)    matematyki 0,35 pkt,

     c)     języka obcego nowożytnego 0,3 pkt.

     2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo” i osiągnięcia, w tym;

     a) maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły w zależności od typu klasy, którą wybiera kandydat:         

     Profil klasy

     Dodatkowe dwa przedmioty,

     z których oceny są przeliczane na punkty

     Inżynierski

     Fizyka, informatyka

     Lingwistyczny

     Język angielski (lub niemiecki), WOS

     Humanistyczny

     Historia, WOS

     Medyczny

     Biologia, chemia

     Biologiczno-chemiczny

     Biologia, chemia

     Matematyczno-informatyczny

     Fizyka, informatyka

     zgodnie z zasadą:

                             stopień celujący            - 18 punktów;

                             stopień bardzo dobry      - 17 punktów;

                             stopień dobry                - 14 punktów;

                             stopień dostateczny       -  8 punktów;

                             stopień dopuszczający    -  2 punkty.

     b)  za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły lub poparte dodatkowymi zaświadczeniami lub dyplomami punkty przyznaje się następująco:

     L.p.

     Dokonania kandydata

     Liczba punktów

     Uwagi

     1

     Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem

     7

      

     2

     Indywidualny tok lub program nauki w gimnazjum/szkole podstawowej

     5

      

     3

     Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim

     organizowanych przez kuratorów oświaty

     10

      

     4

     Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty

     7

      

     5

     Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty

     5

      

     6

     Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (objętych ramowym planem nauczania) o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

     10

      

     7

     Tytuł laureata turnieju z przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania) o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

     4

      

     8

     Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym planem nauczania) o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

     3

      

     9

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     10

      

     10

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

      o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     7

      

     11

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

      o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     5

      

     12

     Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

     o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     7

      

     13

     Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

      o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     5

      

     14

     Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

      o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

     3

      

     15

     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-11 tabeli,

     artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym

     po 4 p.

     max 13 p.

     (za wszystkie osiągnięcia z tej grupy)

     16

     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-11 tabeli,

     artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym

     po 3 p.

     17

     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-11 tabeli,

     artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu wojewódzkim

     po 2 p.

     18

     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3-11 tabeli,

     artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym

     po 1 p.

     19

     Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,

     w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

     3

      

     20

     Tytuł laureata (I miejsce) konkursów przedmiotowych organizowanych
     przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     7

      

     21

     Zdobycie II miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych
     przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     5

      

     22

     Zdobycie III miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych
     przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     3

      

     23

     Zdobycie IV miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych
     przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     2

      

     24

     Zdobycie V miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych
     przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

     2

      

     25

     Udział w rejonowych konkursach przedmiotowych

     1

      

     26

     Pełnienie funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego  samorządu szkolnego
     – w połączeniu z wzorową oceną zachowania

     3

      

     27

     Dyplom laureata konkursu matematycznego KANGUR

     7

      

     28

     Dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie matematycznym KANGUR

     5

      

     29

     Wyróżnienie w konkursie matematycznym KANGUR

     3

      

      

     10. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w powyższej tabeli, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     11. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeśli złożą świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia.

     12.   Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, będą przyjmowani do I Liceum Ogólnokształcącego na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

     13.   Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej liceum. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

     14. Klasy pierwsze będą tworzone z listy, o której mowa w p. 13. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy wybrali dany typ klasy. W przypadku braku miejsc w wybranej przez kandydata klasie uwzględnia się drugi deklarowany typ, w miarę wolnych miejsc w tej klasie.

     14.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych  -
     22 lipca 2021 r.

     15. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum - od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

     16.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

     17.  W terminie do 5 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

     18.  Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

     19.  W terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do liceum, istnieje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

     20.  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia następuje do 3 dni od dnia złożenia odwołania.

     21.  W przypadku dysponowania wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, postępowanie uzupełniające trwać będzie od 3 sierpnia 2021 r.

     22.  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym są treścią załącznika nr 1 i 2 do Zasad rekrutacji.

      

     Załącznik 1 do Zasad rekrutacji do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów
     do
     oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku:

      

     Rodzaj czynności

     Termin

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

     od  17 maja 2021 r. (poniedziałek)

      do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz z łożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

     od 25 czerwca 2021 r. (piątek)

     do 14 lipca 2021 r. (środa)

     do godz. 15.00

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     do 21 lipca 2021 r. (środa)

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych

     dnia 22 lipca 2021 r. (czwartek)

     do godz. 12.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
     o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                           o przyjęcie do szkoły

     od 23 lipca 2021 r. (piątek)

     do 30 lipca 2021 r. (piątek)

     do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     dnia 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

     do godz. 14.00

      

      

     Dodatkowe informacje:

     1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
     COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

     2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów
     z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

                                 

      

     Załącznik 2 do Zasad rekrutacji do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów klasy pierwszej
     I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku:

      

     Rodzaj czynności

     Termin

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

     od  3 sierpnia 2021 r.

     do 5 sierpnia 2021 r.

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                                     o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     13 sierpnia 2021 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                         i kandydatów niezakwalifikowanych

     dnia  16 sierpnia 2021 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
     o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                       o przyjęcie do szkoły

     od 17 sierpnia 2021 r.

     do 20 sierpnia 2021 r.

     do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     dnia 23 sierpnia 2021 r.