• Ważne terminy

    • § 6

     HARMONOGRAM REKRUTACJI

     Tabela 4.

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu

      rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

     od  9 maja 2022 r. (poniedziałek)

      do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

     od 25 lipca 2022 r.

     do 26 lipca 2022 r.

      

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół

     od 24 czerwca 2022 r. (piątek)

     do 12 lipca 2022 r. (wtorek)

     do godz. 15.00

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     do 18 lipca 2022 r. (poniedziałek)

     do 8 sierpnia 2022 r.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych

     dnia 19 lipca 2022 r. godz. 12.00 (wtorek)

     9 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
     o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                           o przyjęcie do szkoły

     od 19 lipca 2022 r. (wtorek)

     do 22 lipca 2022 r. (piątek)

     do godz. 15.00

     od 9 sierpnia 2022 r.

     do 11 sierpnia 2022 r.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych

     dnia 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) godz. 12.00

     dnia 12 sierpnia 2022 r. godz. 12.00