• Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

     • Wymagania egzaminacyjne

      W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach dołączonych do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

      Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

      Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

       

      Egzamin maturalny w 2021 r.

      Język polski jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
      • Czas trwania: 170 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)część 2: wypracowanie – 50 pkt.
      • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
      • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
      • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
      • Czas trwania: 170 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

      Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
      • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
      • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

      Inne zmiany na egzaminach

      Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

      Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

      Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 20201r.:

     • Bądźmy #Razem na Święta

     • I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku bierze udział w akcji „Razem na Święta”. Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

      Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Elżbieta Skierska oraz klasa II C.

      W związku z tym, klasa II C organizuje zbiórkę tzw. długoterminowej żywności, którą wraz ze szczecinecką Strażą Miejską przed Świętami Bożego Narodzenia przekażą potrzebującym rodzinom.

      Produkty żywnościowe oraz środki czystości można przynosić do szkoły do piątku 18.12.2020 roku.

      Zapraszamy do włączenia się w akcję.

      Bądźmy #RazemnaŚwięta